infinite
Assistant Project Manager (2 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่

ถูกต้อง

- ดูแลงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา/ ก่อสร้าง/ สำรวจ

- มีประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร, คอนโนมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า 2 ปีขึ้นไป

- สามารถไปทำงานตาม Site ในเขตกรุงเทพฯ ได้


กรอกใบสมัคร คลิก
Project Engineer (1 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- จัดหาเปรียบเทียบผู้ออกแบบของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานกับผู้ออกแบบในการพัฒนาแบบของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในรายละเอียดเรื่องแบบของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำข้อมูล Fact Sheet ของโครงการ

- ค้นหา /เปรียบเทียบ วัสดุที่ผู้ออกแบบเลือกมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี และเหมาะสม

- แก้ปัญหาการก่อสร้างหน้างาน โดยการปรึกษาและประชุมร่วมกับผู้ออกแบบ consult และผู้รับเหมา

- ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานก่อสร้างโครงการ

- ตรวจสอบคุณภาพงาน และควบคุมงานแก้ไขคุณภาพงานโครงการ

- ค้นคว้าหาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีงานก่อสร้าง


คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานและวางแผนก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์

- มีประสบการณ์ในการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ (ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล) ของงานอาคารสูง

หรืองานก่อสร้างอื่นๆ

- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

- มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดี บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีใบประกอบวิชาชีพ


กรอกใบสมัคร คลิก
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่) (2 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารและดูแลเอกสารของฝ่าย

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

- การศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือล้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

- มีทักษะด้านการประสานงาน บุคคลิกภาพดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.office ได้เป็นอย่างดี


กรอกใบสมัคร คลิก
Project Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (1 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบ การวางแผนการตลาดโครงการ ปฏิบัติตามแผนการตลาด การดำเนินการ การประเมินผลแผนการ

ดำเนินการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลยุทธ์ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์

-รวบรวมข้อมูล และจัดทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

-บริหารการเปิดโครงการ วางแผน และควบคุมการสำรวจ

-สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรมการขาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการและการตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี

-ความเข้าใจในด้านงานขายและการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถหาลูกค้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดี

-วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด

-ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้ดี

-มีทักษะในการสื่อสาร

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

-หากมีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรค) จะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ


กรอกใบสมัคร คลิก
Sales Executive – พนักงานขาย (3 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

- นำลูกค้าเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง

- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โครงการแก่ลูกค้า

- ปิดการขาย

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อการจัดทำสัญญา

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป

- เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเริ่มงานได้ทันที


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 23 ปี ถึง 35 ปี

- การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไปทุกสาขา

- มีบุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการและงานขาย

- มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน ,คอนโด ,ทาว์น์ฮ้าส์,บ้านเดี่ยว) 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็น

พิเศษ

- สามารถปฏิบัติภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ประจำโครงการแฮปปี้วิลล์ ดอนเมือง และแฮปปี้โฮม รามอินทรา 101


กรอกใบสมัคร คลิก
Senior Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (2 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- งานด้านบัญชีต้นทุน เจ้าหนี้

- จัดทำการตั้งหนี้และบันทึกรายการทางบัญชี

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

- จัดทำ Bank reconcile

- จัดทำเอกสาร / รายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานบัญชีสำเร็จลุล่วง


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน

- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย  อย่างน้อย 2 - 3  ปี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน

- ยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

-สามารถใช้โปรแกรม RMS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


กรอกใบสมัคร คลิก
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (1 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- ดูแลระบบบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานการบัญชี

- บันทึกบัญชี , การปิดบัญชีรายเดือน และงบการเงินประจำปี

- ตรวจสอบเอกสาร รายรับ - รายจ่าย ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง

- ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางภาษ๊ต่าง ๆ รวมถึงการคำนวนยื่นภาษีเงินได้ ทุกประเภทให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษ๊กำหนด

- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลให้สรรพากรเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีเพื่อเสนอแนะ และ การให้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สามารถปิดงยการเงินได้

- มีภาวะความเป็นผู้นำ และ รับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหางานได้เป็นอย่างดี

- เป็นผู้ขึ้นทะเบียนการทำบัญชีกับสภาวีชาชีพบัญชี

- มีประสบการณ์งานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรม RMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร คลิก
เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)

หน้าที่รายละเอียดงาน

- รับวางบิล และ จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค / โอนเงิน

- จ่ายเช็คและเงินสดแก่บุคคลภายนอกตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ

- จัดทำเอกสาร / รายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

กรอกใบสมัคร คลิก